ALGEMENE VOORWAARDEN FABRIEKSNIEUW B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. Fabrieksnieuw: Fabrieksnieuw B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Eindhovenseweg-Zuid 57, 5683 PW Best, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 84421185.

2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Fabrieksnieuw een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Verkoper: Fabrieksnieuw, indien die eigenaar is van de te koop aangeboden Zaken of de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van de te koop aangeboden Zaken die Fabrieksnieuw in consignatie te koop aanbiedt.

4. Consument: een Koper, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

5. Partijen: Verkoper en Koper gezamenlijk.

6. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen koopovereenkomst waarmee Verkoper zich jegens de Koper, tegen betaling van de koopprijs door de Koper, heeft verbonden tot de levering van een of meerdere Zaken.

7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

8. Website: de website van Fabrieksnieuw B.V.: www.fabrieksnieuw.nl.

9. Zaken: roerende zaken als bedoeld in artikel 3 van Burgerlijk Wetboek 3, te weten: alle (motor)rijtuigen als bedoeld vanaf artikel 1 e.v. van de Wegenverkeerswet 1994, daaronder tevens begrepen alle vaartuigen als bedoeld in artikel 1, onder b., van de Scheepvaartverweerswet, die Fabrieksnieuw als verkopende, dan wel als bemiddelende partij in opdracht van een derde natuurlijke of rechtspersoon, te koop aanbiedt.

10. Collectie: alle Zaken tezamen als bedoeld in het vorige lid van dit artikel.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van elk aanbod van Verkoper en iedere tot stand gekomen Overeenkomst tussen Partijen.

2. De eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing en worden hierbij derhalve uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 

1. Elk aanbod van Verkoper is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Verkoper kan zijn aanbod nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk, na de aanvaarding daarvan door de Koper.

2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wie de Verkoper is en wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3. Aan een Overeenkomst van Verkoper die een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een Overeenkomst van Verkoper die gebaseerd is op door de Koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Koper geen rechten ontlenen.

4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aan de Koper gerichte aanbod van Verkoper op de daartoe door Fabrieksnieuw aangewezen wijze door de Koper is aanvaard. In geval aan de bestelling van de Koper geen concreet aan hem gericht aanbod van Verkoper vooraf is gegaan, komt de Overeenkomst pas tot stand op het moment dat Fabrieksnieuw de bestelling van Koper Schriftelijk, zoals per e-mail, heeft bevestigd. Indien Koper met Verkoper Schriftelijk een andere wijze van aanvaarding is overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen Schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Fabrieksnieuw kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Fabrieksnieuw op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Verkoper gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6. Indien de Koper de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

7. De Overeenkomst, strekkende tot verkoop van de door Verkoper aangeboden Zaak/Zaken, wordt uitdrukkelijk gesloten tussen de Verkoper die eigenaar is van de te verkopen Zaak enerzijds, en de Koper anderzijds. Indien Fabrieksnieuw derhalve een Zaak (in consignatie) verkoopt aan Koper die eigendom is van een derde, zoals een natuurlijke- of rechtspersoon, wordt die derde als Verkoper op de koopovereenkomst vermeld. Fabrieksnieuw is in zulks een geval geen partij en aan hem komt als zodanig ook geen enkele aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid toe aangaande te aangekochte Zaken in de meest brede zin van het woord.

 

ARTIKEL 4. | LEVERING

 

1. Levering van aangekochte Zaken geschiedt op het uitdrukkelijk overeengekomen tijdstip. Als locatie van levering wordt te allen tijde het vestigingsadres van Fabrieksnieuw, als vermeld in het eerste lid van artikel 1 van onderhavige voorwaarden, aangehouden, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Koper, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van Verkoper als bedoeld in artikel 5 van deze voorwaarden, nimmer gerechtigd te weigeren om de aangekochte zaak in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan Verkoper verschuldigde bedrag te voldoen.

3. Indien de aangekochte Zaak niet (tijdig) kan worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Koper is toe te rekenen, is Fabrieksnieuw gerechtigd de zaak voor rekening en risico van de Koper op te slaan, onverminderd de verplichting van de Koper tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan Verkoper verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-in-ontvangst-name door de Koper zoals hier bedoeld, te maken kosten, zoals extra afleverkosten e.d., komen dan ook voor rekening van de Koper. Het bepaalde in het vorenstaande van dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de Zaak pas overgaat op de Koper op het moment dat de Zaak door of namens de Koper in ontvangst is genomen.

4. In het geval dat de Koper afname van de bestelde Zaak weigert of anderszins nalatig is de Zaak in ontvangst te nemen, zal de Koper binnen een redelijke, door Fabrieksnieuw aangezegde, termijn alsnog tot in-ontvangst-name van de zaak overgaan, bij gebreke waarvan Verkoper bevoegd is de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd de verplichting van de Koper tot voldoening van de overeengekomen prijs en extra kosten als bedoeld in het vorige lid.

 

ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN

 

1. Verkoper spant zich in om de leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Koper heeft verbonden, na te komen. Echter zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Verkoper treedt niet eerder in dan nadat de Koper Verkoper Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Verkoper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst alsnog kan nakomen, en de nakoming na verstrijken van laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Indien Verkoper voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Koper te verstrekken gegevens, vangt de leveringstermijn niet eerder aan dan nadat Verkoper deze gegevens heeft ontvangen.

3. In geval van verzuim van Verkoper als bedoeld in lid 1, is de Koper gerechtigd de Overeenkomst voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, te ontbinden, zonder dat de Koper aanspraak maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van het verzuim niet- geleverde gedeelte van de Overeenkomst.

 

ARTIKEL 6. | ONDERZOEK, GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 

1. De Koper dient op het moment van leveren, respectievelijk gedurende het proces waarin een (mogelijke) Overeenkomst tussen Partijen tot stand komt, direct te onderzoeken of de te leveren Zaak aan de Overeenkomst beantwoordt.

2. Zaken worden te allen tijde geleverd in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de Koper en een bevoegd vertegenwoordiger van Fabrieksnieuw. Door deze wederzijdse persoonlijke aanwezigheid wordt geacht dat de aard van de zaak aan de Overeenkomst beantwoordt op het moment dat de Koper de aangekochte zaak heeft meegenomen.

3. Koper is verplicht om te voldoen aan zijn wettelijke onderzoeksplicht. Bij het sluiten van een Overeenkomst verklaart Koper dat hij de aangekochte zaak in ontvangst neemt, zoals deze op het moment van sluiting van de Overeenkomst aan de Koper is getoond.

4. In het verlengde van het vorige lid verklaart Koper uitdrukkelijk dat de aangekochte zaak zich aan de Overeenkomst conformeert, en dat hij de aan hem verkochte Zaak accepteert en akkoord bevindt, exact in de staat waarin de Zaak zich bevond, inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken, zoals door de Koper gezien, beoordeeld en bereden (proefrit) op het moment van sluiting van de Overeenkomst.

5. Indien de Koper niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in dit artikel klaagt, waaronder in ieder geval wordt begrepen tot en met het moment van levering, vloeit er voor Verkoper uit een dergelijke klacht van de Koper geen enkele verplichting voort.

6. Verkoper staat ervoor in dat de Zaken aan de Overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik in gegeven omstandigheden daarvan nodig zijn. Fabrieksnieuw verklaart derhalve dan ook uitdrukkelijk bij het sluiten van een Overeenkomst alle noodzakelijke informatie aan Koper te hebben verstrekt die Fabrieksnieuw weet, dan wel behoort te weten.

7. De Koper die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf vrijwaart de Verkoper die natuurlijke persoon is of handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan wel Fabrieksnieuw, in het geval dat Fabrieksnieuw Verkoper is, van alle aanspraken, daaronder aanspraken op grond van non-conformiteit begrepen, waaronder in elk geval, doch niet uitsluitend: gebreken van Zaken na de levering ontstaan als gevolg van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan Verkoper toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste bewaring, gebruik, roekeloosheid of opzet zijdens Koper, technische mankementen aan Zaken die zich na levering hebben geopenbaard en alle andere mogelijke vormen van lichamelijk letsel en/of materiele, dan wel immateriële schade in de meest brede zin van het woord. Alle vormen van wettelijke garantie zijn in dergelijke gevallen dan ook uitgesloten. Al het voorgaande behoudens eventuele bepalingen van dwingend recht in de gegeven omstandigheden.

8. De Koper die natuurlijke persoon is, vrijwaart de Verkoper die natuurlijke persoon is van alle aanspraken, daaronder aanspraken op grond van non-conformiteit begrepen, waaronder in elk geval, doch niet uitsluitend: gebreken van Zaken na de levering ontstaan als gevolg van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan Verkoper toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste bewaring, gebruik, roekeloosheid of opzet zijdens Koper, technische mankementen aan Zaken die zich na levering hebben geopenbaard en alle andere mogelijke vormen van lichamelijk letsel en/of materiele, dan wel immateriële schade in de meest brede zin van het woord. Alle vormen van wettelijke garantie zijn in dergelijke gevallen dan ook uitgesloten. Al het voorgaande behoudens eventuele bepalingen van dwingend recht in de gegeven omstandigheden.

9. De Koper die natuurlijke persoon is, vrijwaart de Verkoper die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan wel Fabrieksnieuw, in het geval dat Fabrieksnieuw Verkoper is, van alle aanspraken, daaronder aanspraken op grond van non-conformiteit begrepen, waaronder in elk geval, doch niet uitsluitend: gebreken van Zaken na de levering ontstaan als gevolg van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan Verkoper toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste bewaring, gebruik, roekeloosheid of opzet zijdens Koper, technische mankementen aan Zaken die zich na levering hebben geopenbaard en alle andere mogelijke vormen van lichamelijk letsel en/of materiele, dan wel immateriële schade in de meest brede zin van het woord. Alle vormen van wettelijke garantie zijn, met uitzondering van het genoemde in de volgende volzin, in dergelijke gevallen dan ook uitgesloten. Al het voorgaande behoudens eventuele bepalingen van dwingend recht in het geval van consumentenkoop als in dit lid beschreven.

 

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 

1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. Indien de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat daartoe een verplichting tot schadevergoeding uit voortvloeit.

3. Indien Verkoper bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd vergoeding te vorderen van het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog te leveren gedeelte van de Overeenkomst.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 8. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 

1. Tenzij door Fabrieksnieuw uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Fabrieksnieuw vermelde prijzen exclusief btw, alsook onverminderd het bepaalde in het volgende lid, exclusief eventuele leveringskosten, met dien verstande dat voordat een Overeenkomst met een Consument wordt gesloten, de totaalprijs wordt vermeld, inclusief btw en eventuele leveringskosten.

2. Betaling dient te geschieden op een van de daartoe door Fabrieksnieuw namens Verkoper aangewezen betaalmethoden, binnen de door Fabrieksnieuw aangezegde of vermelde termijn. In geval van vooruitbetaling is Verkoper niet eerder gehouden uitvoering aan de Overeenkomst te geven dan nadat de Koper zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst volledig is nagekomen.

3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Koper intreedt, is de Koper over het openstaande bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Koper handelt in hoedanigheid van Consument.

4. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Koper aan Verkoper verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Koper.

5. Indien Fabrieksnieuw prijzen vermeld op de Website, worden deze gehanteerd onder voorbehoud van kennelijke fouten of vergissingen aan de zijde van Fabrieksnieuw, zoals typefouten. Koper kan geen enkel recht ontlenen aan eventueel op de Website van Fabrieksnieuw vermelde prijzen.

6. Indien Koper niet voldoet aan zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst, waaronder mede wordt verstaan het achterwege blijven van tijdige betaling zijdens Koper, is Fabrieksnieuw gerechtigd om namens Verkoper de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden vanaf de dag dat het verzuim van de Koper is ingetreden. Voornoemde ontbinding doet niets af aan het eventuele recht op schadevergoeding van Verkoper.

 

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING  

 

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 is Verkoper vanaf de levering niet aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.

2. Verkoper draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Koper verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Koper die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Verkoper kan worden toegerekend.

3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, letselschade en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

4. Mocht Verkoper ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Verkoper te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Koper dient Verkoper hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Verkoper ter zake vervalt.

5. De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Verkoper betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Verkoper nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat onder de betreffende omstandigheden, op basis van de door Verkoper afgesloten verzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Verkoper dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Verkoper bedraagt een jaar.

7. De Koper vrijwaart Verkoper van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Verkoper toerekenbaar is. Indien Verkoper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verkoper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

8. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 kan Koper zich vanaf moment van aflevering op geen enkele manier beroepen op enige vorm van garantie.

9. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 10. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 

1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in onderhavige algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd nadat de Koper de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij Fabrieksnieuw.

2. Bij Fabrieksnieuw ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 11. | COSIGNATIEVERKOOP

 

In het licht van onderhavige voorwaarden wordt in dit artikel het volgende (nogmaals) benadrukt, verduidelijkt en (aanvullend) bepaald.

1. De Collectie van Fabrieksnieuw bevat zowel Zaken die behoren tot de bedrijfsvoorraad van Fabrieksnieuw als Zaken die Fabrieksnieuw in consignatie, door middel van consignatieverkoop, aanbiedt.

2. In het licht van onderhavige voorwaarden wordt hierbij nogmaals benadrukt dat Koper zich ervan bewust is dat bij verkoop van Zaken uit de Collectie van Fabrieksnieuw, Fabrieksnieuw optreedt als Verkoper wanneer het Zaken betreffen in eigendom (of in voorraad) van Fabrieksnieuw, terwijl Fabrieksnieuw bij consignatieverkoop enkel optreedt als bemiddelende partij namens een derde die in dat geval als Verkoper wordt aangemerkt, hetgeen inhoudt dat de uiteindelijke koopovereenkomst tussen de Koper en Verkoper tot stand wordt gebracht en derhalve tussen de Koper en Fabrieksnieuw in geen enkele zin een Overeenkomst tot stand komt indien Fabrieksnieuw de verkochte Zaak niet in eigendom (of in voorraad) heeft, maar deze Zaak eigendom is van een derde partij en er aldus sprake is van consignatieverkoop.

3. Fabrieksnieuw zal alvorens een koopovereenkomst definitief tot stand komt te allen tijde uitdrukkelijk aan de Koper kenbaar maken wie de verkopende partij is.

4. Ingeval van consignatieverkoop kan de Koper geen enkel recht jegens Fabrieksnieuw uitoefenen als het gaat om aanspraken wegens conformiteit in geleverde Zaken of anderszins aanspraken wegens schade in de meest brede zin van het woord. Koper zal zich in zulke gevallen te allen tijde moeten wenden tot de verkopende partij.  

5. Indien de verkopende partij een bedrijf is dat gebruikmaakt van eigen algemene voorwaarden die op punten strijdig is met onderhavige algemene voorwaarden zullen de algemene voorwaarden van de verkopende partij op die punten prevaleren boven die punten in onderhavige algemene voorwaarden.

6. Indien de verkopende partij een particulier is, wordt door dezen elke vorm van een garantieregeling en/of de mogelijkheid tot aansprakelijkheidsstelling van deze particuliere verkopende partij (nogmaals) uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij hiervan Schriftelijk en nadrukkelijk door de verkopende partij is afgeweken. 

 

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 

1. Alle aan Koper geleverde Zaken blijven eigendom van de verkopende partij totdat de Koper al zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.

2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Verkoper en Koper voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3. Verkoper en Koper zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

4. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Verkoper aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Verkoper en Koper kennis te nemen.

 

Deze voorwaarden zijn ten laatste bijgewerkt op: 29 maart 2023.

Scroll naar boven